Δ’ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική - Μυτιλήνη 1994

Το Αιγαίο είναι το πέλαγος που διέσχιζαν κατά την αρχαιότητα πολεμικά και εμπορικά πλοία μεταφέροντας στη μητροπολιτική Ελλάδα, την Μικρασία, τον Εύξεινο Πόντο και τη Μεσόγειο αγαθά και ένωναν τις χώρες. Στους ελληνιστικούς χρόνους η δραστηριότητα υπήρξε πολύ μεγάλη. Κέντρα όπως η Δήλος, τα Δωδεκάνησα, η Σαμοθράκη, τα μεγάλα νησιά της Ανατολής, αναδεικνύονται ως πολύ σημαντικά.

Η Δ΄ Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη και οργανώθηκε από την Κ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.